Algemene jaarlijkse ledenvergadering 2020

hamer

PV UNIPER JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de personeelsvereniging UNIPER nodigt haar leden uit voor de
20e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
Maandag 4 maart 2019, Aanvang 19.30h.
Kantoor Ropa-run, Jan van Galenstraat 42, 3115 JG,  Schiedam.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.
Aftredend zijn: Gerard Franx, Bram Op den Brouw en Loek Vermeulen.

Kandidaten voor een functie in de kascommissie kunnen zich ook tijdens de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.
Kascommissieleden zijn nu de heren W. Barto, B. Otten en C. Straatman.

Het reserve commissielid voor de kascontrolecommissie 2020 wordt tijdens de vergadering gekozen.

Notulen ledenvergadering 2019
Jaarverslag 2019

 Agenda:
1  Opening

2  Mededelingen
3  Ingekomen stukken
4  Notulen 19e vergadering op 94maart 2018
5  Jaarverslag 2019
6  Verslag penningmeester boekjaar 2019
7  Verkiezing kascontrolecommissie 2020
8  Pauze
9  Activiteiten 2020
10 Begroting 2020
11 Wat verder ter tafel komt
12 Bestuursverkiezing
13 Rondvraag
14 Sluiting