Algemene jaarlijkse ledenvergadering 2019

hamer

PV UNIPER JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de personeelsvereniging UNIPER nodigt haar leden uit voor de 19e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
Maandag 4 maart 2019, Aanvang 19.30h.
Kantoor Ropa-run, Jan van Galenstraat 42, 3115 JG,  Schiedam.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.
Aftredend zijn: Gerard Franx, Bram Op den Brouw en Loek Vermeulen.

Kandidaten voor een functie in de kascommissie kunnen zich ook tijdens de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.
Kascommissieleden zijn nu de heren W. Barto, B. Otten en C. Straatman.

Het reserve commissielid voor de kascontrolecommissie 2019 wordt tijdens de vergadering gekozen.

Notulen ledenvergadering 2018
Jaarverslag 2018

 Agenda:
1  Opening

2  Mededelingen
3  Ingekomen stukken
4  Notulen 18e vergadering op 5 maart 2018
5  Jaarverslag 2018
6  Verslag penningmeester boekjaar 2018
7  Verkiezing kascontrolecommissie 2019
8  Pauze
9  Activiteiten 2019
10 Begroting 2019
11 Wijziging ‘wet op de privacy’ en de gevolgen voor de PV.
12 Wat verder ter tafel komt
13 Bestuursverkiezing
14 Rondvraag
15 Sluiting