Algemene jaarlijkse ledenvergadering 2020

hamerHet bestuur van de personeelsvereniging UNIPER nodigt haar leden uit voor de 20e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op Maandag 2 maart 2020, Aanvang 19:30h.

Locatie: kantoor Ropa-run, Jan van Galenstraat 42, 3115 JG,  Schiedam.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.

Aftredend zijn: Charessa Roet, Hans Mol en Cor van der Meulen. Allen zijn herkiesbaar.

Kandidaten voor een functie in de kascommissie kunnen zich ook tijdens de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.

Kascommissieleden 2019 waren de heren B. Otten en C. Straatman.
Reserve de heer Stigt Thans.
Kascontrolecommissie 2020 zijn de heren C. Straatman en Stigt Thans.
Het reserve commissielid voor de kascontrolecommissie 2020 wordt
tijdens de vergadering gekozen.

Het jaarverslag over 2019 en de notulen van de ledenvergadering in 2019
zijn te lezen  op de website.

Agenda:
1   Opening
2   Mededelingen
3   Ingekomen stukken
4   Notulen 19e jaarvergadering op 04 maart 2019
5   Jaarverslag 2019
6   Verslag penningmeester boekjaar 2019
7   Verslag kascontrolecommissie 2019
8   Verkiezing kascontrolecommissie voor 2020
9   Begroting 2020
10 Pauze
11 Activiteiten in 2020
12 Wat verder ter tafel komt
13 Bestuursverkiezing
14 Rondvraag
15 Sluiting