Algemene jaarlijkse ledenvergadering 2021

hamerHet bestuur van de personeelsvereniging UNIPER nodigt haar leden uit voor de 21e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op        2022, Aanvang 19:30h.

Locatie: kantoor Roparun, Jan van Galenstraat 42, 3115 JG,  Schiedam.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.

Aftredend zijn: Hans Mol en Cor van der Meulen. Allen zijn herkiesbaar.
Bestuurslid mevrouw Charissa Roet heeft het bedrijf inmiddels verlaten.

Kandidaten voor een functie in de kascommissie kunnen zich ook tijdens de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.

Kascommissieleden 2019 waren de heren B. Otten en C. Straatman.

Kascontrolecommissie 2020 zijn de heren C. Straatman en de Vries (reserve).
Het reserve commissielid voor de kascontrolecommissie 2021 wordt
tijdens de vergadering gekozen.

Het jaarverslag over 2020 en de notulen van de ledenvergadering in 2020
zijn te lezen  op de website.

Agenda:
1   Opening
2   Mededelingen
3   Ingekomen stukken
4   Notulen 20e jaarvergadering op 02 maart 2021
5   Jaarverslag 2020
6   Verslag penningmeester boekjaar 2020
7   Verslag kascontrolecommissie 2020
8   Verkiezing kascontrolecommissie voor 2021
9   Begroting 2021
10 Pauze
11 Activiteiten in 2021
12 Wat verder ter tafel komt
13 Bestuursverkiezing
14 Rondvraag
15 Sluiting