Algemene jaarlijkse ledenvergadering 2022

hamerUITNODIGING
21e PV UNIPER JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van de personeelsvereniging UNIPER nodigt haar leden uit voor de 21e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 25 april 2022, Aanvang 19:30h.
Locatie: kantoor Roparun, Jan van Galenstraat 42, 3115 JG, Schiedam.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden. Aanmeldingen van nieuwe kandidaten zijn van groot belang om de activiteiten van de personeelsvereniging Uniper te kunnen voortzetten.

Het gehele bestuur is aftredend en niet herkiesbaar.
Tenzij nieuwe kandidaten zich aanmelden als bestuurslid voor de PV Uniper gaat het huidige bestuur over tot het opheffen van de personeelsvereniging Uniper
per 31 december 2022. Wel worden tot die datum de lopende zaken zoals de gebruikelijke activiteiten nog georganiseerd.

Agenda:
1.   Opening 2. Mededelingen
3.   Ingekomen stukken
4.   Notulen20e jaarvergadering op 2 maart 2020
5.   Jaarverslag 2020 – 2021
6.   Verslag penningmeester boekjaar 2021
7.   Verslag kascontrolecommissie 2021
8.   Wel of géén toekomst voor de PV
9.   Pauze
10. Verkiezing kascontrolecommissie voor 2022
11. Begroting 2022
12. Bestuursverkiezing
13. Activiteiten in 2022
14. Wat verder ter tafel komt
15. Rondvraag
16. Sluiting