Doel van de PV

Uit de akte van oprichting van de Personeelsvereniging E.ON Benelux. Artikel 2.

1.    De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van de saamhorigheid en het onderhouden en verstevigen van contacten tussen werknemers en oud-medewerkers van E.ON Benelux B.V., haar dochtermaatschappijen of rechtsvoorgangers daarvan;
b. het behartigen van de belangen van de niet-actieven (voor zover deze belangen getroffen worden door bedrijfsgebonden regelingen en niet liggen op het terrein van de vakorganisaties en/of ondernemingsraden) 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken met name door: a.het houden van vergaderingen;
b.  het organiseren van bijeenkomsten en excursies, waaronder het organiseren van activiteiten om niet-actieven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de elektriciteitssector in het algemeen en van E.ON Benelux en haar groep in het bijzonder;
c. het bevorderen, het verschaffen van de gelegenheid tot het beoefenen en/of het organiseren van sport, spel, hobby’s ontwikkeling en ontspanning;
d. het vormen van groepen van leden met gelijkmatige belangstellingen;
e. het onderhouden van contacten met E.ON Benelux B.V.  en haar dochtermaatschappijen; en
f.  andere wettige middelen die tot bereiken van genoemde doelen kunnen bijdragen, 

3. De vereniging heeft geen winstoogmerk en mag geen winst onder haar leden verdelen.